Neprehliadnite

Fotogaléria obce

Obsahuje desiatky zaujímavých fotografií zo života našej obce prehľadne rozdelených do kategórií.
Zobraziť fotogalériu...


Naša obec na Google mape

Obec Krivá tak ako ste ju nikdy nevideli. Pomocou tlačítok Map, Sat. a Ter si môžete mapu prepnúť do rôznych zobrazení.
Zobraziť mapu...

Kontaktujte nás

Podmienky a kritériá prijímania detí do materskej školy Krivá

 

PODMIENKY A KRITÉRIÁ
PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY KRIVÁ

A/ PODMIENKY PRIJATIA

 1. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľovi materskej školy spravidla do 15. apríla. Rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa  od troch do šiestich rokov veku. Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.
 2. Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľka po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste spravidla od 15. februára do 15. marca. Riaditeľka  spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľka a po prerokovaní s pedagogickou radou školy zverejní na viditeľnom mieste.
 3. Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. Ak sa dieťa zadaptuje v materskej škole, môže dieťa po dohode zákonného zástupcu s riaditeľkou  pravidelne navštevovať materskú školu v dohodnutom čase. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.
 4. Do triedy možno prijať najviac dve deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, a to mentálne, zmyslovo alebo telesne postihnuté deti, deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, deti s poruchami správania, s autizmom (ďalej len „dieťa so zdravotným znevýhodnením“), pričom sa najvyšší počet detí v triede znižuje o dve deti za každé zdravotne znevýhodnené dieťa.
 5. Dieťa  môže byť prijaté  na predprimárne  vzdelávanie aj v priebehu školského roka.

Ďalšie podmienky prijatia:

 1. Podanie písomnej prihlášky do materskej školy .Rodičia odovzdávajú osobne riaditeľke Materskej školy v čase zápisu.
 2.  od 15. februára do 15. marca kalendárneho roku.
 3. Dobrý zdravotný stav dieťaťa umožňujúci dochádzku do materskej školy.
 4. Základné sebaobslužné návyky dieťaťa (hygiena, stravovanie, obúvanie…).
 5. Dovŕšenie vekovej podmienky prijatia k 1. septembru kalendárneho roka, kedy má dieťa nastúpiť do materskej školy.

 

B/ KRITÉRIÁ PRI PRIJÍMANÍ DETÍ V zmysle zákona č. 245/2008 § 59 sa prednostne prijímajú:

 1. Deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31. augusta príslušného kalendárneho roka a do určeného termínu / do 15. marca príslušného kalendárneho roka / podajú prihlášku do MŠ.
 2. Deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, ktoré spravidla do 15. apríla príslušného kalendárneho roku odovzdajú písomné rozhodnutie riaditeľa ZŠ, v ktorej bolo dieťa na zápise o odklade školskej dochádzky dieťaťa.
 3. Deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Ostatné kritériá určené riaditeľkou materskej školy  prerokované  pedagogickou radou a tiež po dohode so zriaďovateľom .  Prednostne sa prijímajú: 1. Deti, ktoré majú v tunajšej MŠ súrodenca a spĺňajú podmienky prijatia do MŠ. 2. Deti, ktoré majú trvalý pobyt v obci Krivá. 3. Deti, ktoré nastúpia do materskej školy najneskôr do 15. septembra príslušného kalendárneho roka. 4.Deti, ktoré k 31. augustu dovŕšia tri roky veku života a do určeného termínu ( 15. marec príslušného kalendárneho roka ) podajú prihlášku do MŠ.8. Deti ,o ktoré sa stará osamelý zákonný zástupca. 9. Deti zamestnaných rodičov.

Podmienky  prijatia  dieťaťa do MŠ sú zverejnené na webovej stránke obce i na nástenke v budove  materskej školy.

 

 

© 2009 Obecný úrad Krivá, Krivá č. 180 027 55, tel.: +421 (0)43 589 43 35, fax: +421 (0)43 589 42 40, e-mail: oukriva@orava.sk
Spracovanie VDG a.s.