Neprehliadnite

Fotogaléria obce

Obsahuje desiatky zaujímavých fotografií zo života našej obce prehľadne rozdelených do kategórií.
Zobraziť fotogalériu...


Naša obec na Google mape

Obec Krivá tak ako ste ju nikdy nevideli. Pomocou tlačítok Map, Sat. a Ter si môžete mapu prepnúť do rôznych zobrazení.
Zobraziť mapu...

Kontaktujte nás

Odpady, životné prostredie

 

 

Vážení občania

 

Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov účinný od 1.1.2010 o odpadoch stanovuje povinnosÅ¥ obci vytvoriÅ¥ podmienky na účelné a k  životnému prostrediu šetrné zaobchádzanie s odpadmi a občanom stanovuje povinnosÅ¥ predchádzaÅ¥ vzniku odpadov, obmedzovaÅ¥ ich tvorbu a zapojiÅ¥ sa do separácie odpadov. Od 1.1.2010 zákon o odpadoch ukladá povinnosÅ¥ pôvodcom odpadov /občania, fyzické a právnické osoby/  separovaÅ¥ /triediÅ¥, oddeliÅ¥/ od zmesového komunálneho odpadu nasledovné druhy odpadov:

papier, plasty, kovov a sklo, ktoré sa nesmú nachádzaÅ¥ v nádobách na zmesový komunálny odpad /tzv. kuka-nádoby/. Zároveň zákon o odpadoch zakazuje tieto odpady zmiešavaÅ¥.

Z uvedeného dôvodu Vás žiadam, aby sa všetci občania našej obce zapojili do systému separácie odpadov a jednotlivé druhy odpadov priniesli na nasledovné miesta v našej obci:

 

papier - základná škola

              separujeme:       papierové obaly, noviny, časopisy, kancelársky a obalový papier,          

              neseparujemeznečistené komodity  

 

plasty - zberné miesto pri kultúrnom dvore /vrecia sú bezplatne k dispozícii na obecnom  

                  úrade/

             separujeme:       PET fľaše z malinoviek, sirupov a iných nápojov, jedlého oleja, octu,  

                                          plastové obaly z drogérie, kelímky z jogurtov a rastlinného masla,  

                                          fólie, zmesné a tvrdené plasty, igelitové vrecká a tašky,          

             neseparujemeznečistené komodity, obaly od chemických látok, motorových 

                                         olejov, linoleum, guma, molitan,

 

sklo - kontajnery pri kultúrnom dome, obchode Jednota, reštaurácii Mlyn, parkovisko pri 

              parku                                      

           separujeme:      sklo všetkých druhov, fľaše, poháre, tabuľové sklo,          

           neseparujemelepené sklá, drôtené sklo, porcelán, zrkadlá, keramiku,

                                        plexisklo, žiarovky a Å¾iarivky, autosklá, teplomer, TV obrazovky,      

                                        znečistené komodity  

 

kov - označené žlté kontajnery pri kultúrnom dome

          separujeme:      plechovky z nápojov, konzervy, alobaly, víčka z jogurtov, vrchnáky

                                      z alkoholických a nealkoholických nápojov

          neseparujemeznečistené komodity  

 

tetrapaky - veľkoobjemové vrecia v zbernom dvore pri kultúrnom dome a v ZŠ

         separujeme:      tetrapaky (viacvrstvové obaly) z mlieka, džúsov, smotán bez   

                                     obsahu,          

         neseparujemeznečistené komodity

    

biologický odpad - zberné miesto pri čističke odpadových vôd

         separujeme:       zvyšky z Äistenia ovocia (šupy z jabĺk, hrušiek,  

                                      banánov...) a zeleniny (zemiakové, uhorkové, ...),    

                                      konáre zo stromov, pokosená tráva,lístie, ovocie, kvety, slama, seno, piliny z rezania dreva,  

         neseparujeme:   znečistené komodity chemikáliami, farbami, napadnutý 

                                      choroboplodnými zárodkami, odpad z mäsa,

                                                            

elektroodpad - zberné miesto pri kultúrnom dome

        separujeme:       chladničky, mrazničky, rôzne elektrospotrebiče,  žiarivky,   

                                     batérie, akumulátory,

veľkoobjemový odpad - zberné miesto pri kultúrnom dvore /skrine, WC, radiátory, postele,  

                                                    okná, dvere/,

 

stavebný odpad - po nahlásení na obecnom úrade sa umiestni presne na určenom mieste

 

 

Vážení občania z uvedeného dôvodu Vás žiadam, aby ste k separácii odpadov pristupovali dôsledne a zodpovedne, čím docielime zníženie celkového množstva zmesového komunálneho odpadu. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby ste u vyseparovaného ako aj zmesového komunálneho odpadu zmenšovali ich objem stlačením alebo zložením /plasty, kov, papierové krabice, natlačiÅ¥ odpad v kuka-nádobe/, nakoľko všetci spoločne platíme za vývoz odpadu a nie za vývoz vzduchu. Zároveň je žiadúce, aby sa v deň vývozu odpadu dávali vyprázdňovaÅ¥ len tie nádoby na zmesový komunálny odpad, ktoré sú plné, a nie poloprázne.  

Verím, že zodpovedným prístupom občanov našej obce k separácii odpadov, znížime tvorbu zmesového komunálneho odpadu, čím prispejeme k priaznivému životnému prostrediu a šetreniu spoločných finančných prostriedkov určených na nakladanie s odpadmi v našej obci. V prípade ušetrenia finančných prostriedkov určených na nakladanie s odpadmi, tieto môžme použiÅ¥ na nové investičné aktivity súvisiace s odpadovým hospodárstvom v našej obci.  Napríklad, nákup nových kontajnerov na separovaný zber odpadov, ktoré budú rozmiestnené  aj na iných miestach v obci, čo umožní ich lepšiu dostupnosÅ¥ pre všetkých obyvateľov našej obce. Môže sa uvažovaÅ¥ aj o znížení ročného poplatku za odvoz odpadov, ak zodpovedný prístup k separácii odpadov zo strany všetkých obyvateľov našej obce sa prejaví v priaznivých finančných ukazovateľoch za zber odpadov, o ktorých budete samozrejme informovaný.

 

 

© 2009 Obecný úrad Krivá, Krivá č. 180 027 55, tel.: +421 (0)43 589 43 35, fax: +421 (0)43 589 42 40, e-mail: oukriva@orava.sk
Spracovanie VDG a.s.